Giải Luận: Dân Tộc (P11)

NƯỚC MẮT DÂN OAN
Nước mắt dân oan, có mang theo tiếng gào, tiếng hét chống bất công, chống luôn tất cả bất bình đẳng con đẻ của bạo quyền phản công lý; mọi bạo quyền đều là tà quyền, vì chúng phản nhân quyền, chúng sẵn sàng bạo hành dân oan để trộm, cắp, cướp, giật đất của họ. Nước mắt dân oan chống tà quyền, chống luôn tất cả các âm binh tham nhũng tới bọn ma đất tham tiền, tất cả chúng là ma xó bòn rút đất, chúng là ma bùn bôi đen nhân quyền, vì chúng được bảo kê bởi ma quyền độc đảng, nuôi nấng âm binh công an luôn cặp kè cùng côn đồ, du đảng, xã hội đen để hành hung dân oan để phá nhà, đoạt đất. Nước mắt dân oan chảy vào lương tâm của Việt tộc, làm nóng lương tri của nhân phẩm Việt, đánh thức nhân nghĩa Việt: dậy mà đi cùng dân oan dẹp bạo quyền-tà quyền-ma quyền đang tha hóa nhân tính Việt.
TIẾNG HÉT, TIẾNG GÀO CỦA DÂN OAN
Tiếng hét dân oan đòi công bằng để đòi nhân quyền. Tiếng hét dân oan đòi công lý để đòi nhân lý. Tiếng hét dân oan đòi công luật để đòi nhân bản. Tiếng hét dân oan đòi công luận để đòi nhân tri. Tiếng hét dân oan chống bạo quyền để đòi nhân phẩm. Tiếng hét dân oan chống tà quyền để đòi nhân cách. Tiếng hét dân oan chống tham nhũng để đòi nhân nghĩa. Dân oan phải tiếp tục hét lên nhân tri, nhân trí vì nhân thế, vì nhân loại! Tiếng gào dân oan là tiếng của người lương thiện chống tà quyền. Tiếng gào dân oan là tiếng của lương tâm chống cường quyền. Tiếng gào dân oan là tiếng của người liêm chính chống bạo quyền. Tiếng gào dân oan là tiếng của người liêm sỉ chống ma quyền. Tiếng gào dân oan là tiếng của chính tâm chống tà tâm. Tiếng gào dân oan là tiếng của chính khí chống âm khí của bọn âm binh! Dân oan thét lên bằng dữ kiện của sự thật; Dân oan thét lên bằng chứng từ của chân lý. Dân oan thét lên bằng đạo lý của lẽ phải. Tiếng thét dân oan chọn sự thật để chống bạo quyền. Tiếng thét dân oan chọn chân lý để chống tà quyền. Tiếng thét dân oan chọn lẽ phải để chống tham ô. Dân oan phải tiếp tục thét đến long trời, lở đất vì sự thật-chân lý-lẽ phải!

TIẾNG LÒNG DÂN OAN
Tiếng lòng dân oan tới từ nhân tâm đang bị âm binh hóa. Tiếng lòng dân oan tới từ nhân phẩm đang bị khổ sai hóa. Tiếng lòng dân oan tới từ nhân cách đang bị nhục hình hóa. Tiếng lòng dân oan tới từ lòng đất biết gốc, rễ, cội, nguồn của đất. Tiếng lòng dân oan tới từ lòng người biết cao, sâu, xa, rộng nhân lý. Tiếng lòng dân oan biết “sống lâu mới biết lòng người có nhân”. Tiếng lòng dân oan cũng biết luôn là bọn tham quan, tham đất, tham tiền: chúng nó bất nhân, thất đức, chúng nó ăn ở không có hậu! Dân oan dõng dạc vang trời, nói bằng địa hình, địa thế, địa tâm biết để đòi công lý. Dân oan quang minh chính đại bằng dữ kiện, bằng chứng từ, bằng liêm sỉ quyết giữ đất. Dân oan đường đường, chính chính nói lên sự thật của đất, của người, của địa sử. Dân oan danh chính ngôn thuận, để vạch mặt bọn tham quan, chỉ mặt bọn tham đất, để lột mặt nạ bọn tham tiền. Dân oan thẳng lưng để thẳng lời, thẳng thân để thẳng mắt, đòi công bằng mà công luật đang rất đớn hèn, lủi nhủi, lòn lách, chui rúc để bảo kê bọn tham quan, bọn tham đất, bọn tham tiền.
DÂN OAN MỒ CÔI
Dân oan đòi đất cho họ vì đất là của họ. Dân oan đòi đất cho gia đình họ để bảo vệ gia đình họ. Dân oan đòi đất cho tổ tiên họ để tiếp tục thờ cúng tổ tiên họ. Dân oan đòi đất cho các thế hệ của họ sau để bảo vệ tương lai con cháu họ. «Đất của tôi! Đất của gia đình tôi! Đất của cha mẹ tôi!». «Trên mảnh đất này không những chỉ có tôi, mà có cả tổ tiên và con cháu tôi». «Trên mảnh đất này…». Có cuộc sống biết trao truyền cuộc sống. Có cuộc đời biết gởi gấm cuộc đời. Có con người biết tiếp nối con người. Dân oan khóc trước nhà của mình, gào trên đất của mình. Dân oan khóc gào trước nhà, trên đất của mình như lâm cảnh mồ côi. Dân oan mồ côi gia đình đoàn tụ, xóm giềng đầy đủ. Dân oan mồ côi công lý biết chống lại bọn tham quan độc đảng. Dân oan mồ côi công luật biết chống lại bọn buôn đất bán trời. Dân oan mồ côi công luận của đồng bào không biết bảo vệ dân oan!

DÂN OAN ĐỔ MÁU OÁN
Tâm niệm dân oan với đất là giữ đất! Tâm niệm dân oan với trời là giữ trời! Tâm niệm dân oan có tâm lực vì công lý! Tâm niệm dân oan có tri lực vì công bằng! Tâm niệm dân oan có trí lực vì công luật! Tâm niệm dân oan có nhân lý vì nhân tri! Tâm niệm dân oan có nhân văn vì nhân bản! Tâm niệm dân oan có nhân vị vì nhân phẩm! Mặt đấu mặt với bọn tham quan, buôn chức bán quyền. Mặt đấu mặt với bọn tham đất, buôn đất bán nhà. Mặt đấu mặt với bạo quyền, buôn dân bán nước. Mặt đấu mặt với tà quyền, buôn thần bán thánh. Mặt đấu mặt với ma quyền, cạp đất gạt dân. Dân oan đổ máu oán để giữ đất, giữ ruộng của mình. Dân oan đổ máu oán để báo tin cho đồng bào là tham quan cướp đất giết dân. Dân oan đổ máu oán để báo tin cho dân tộc là dân oan mồ côi đất, mồ côi ruộng. Dân oan khóc ngày khóc đêm đòi công bằng, công lý, công luật. Dân oan gào thâu đêm suốt sáng đòi pháp luật, pháp quyền, pháp chế. Dân oan hét cùng trời cuối đất đòi lương tâm, lương thiện, lương tri.
DÂN OAN CHỐNG LẠI TỘI ÁC
Đất là của dân, không phải của bọn tham quan, tham đất, tham tiền. Dân oan chống lại tội ác của bọn tội đồ tham quan, tham ô, tham nhũng. Dân oan chống lại bọn tội đồ con đẻ của bạo quyền độc đảng, tà quyền độc tài. Đất là của dân, không phải của chính quyền bất tín qua trộm, cắp. Đất là của dân không phải của chính phủ bất trung qua cướp, giật. Đất là của dân không phải của độc đảng qua độc hại của độc trị. Bọn tham quan bán đất của dân oan cho bọn tham đất. Cả hai chỉ là bọn tham tiền. Cả hai chỉ là bọn: trộm, cắp, cướp, giựt! Cả hai lợi dụng tà quyền độc đảng. Cả hai bọn này lạm dụng thú tính của công an để đàn áp, đánh đập, hành hạ, khủng bố dân oan. Tất cả bọn tham quan, bọn tham đất, bọn tham tiền, tà quyền độc đảng, bạo quyền dã thú công an: tất cả đều là âm binh! Dân oan gào, thét đòi công lý trước ánh sáng của công bằng. Bọn âm binh này lủi nhủi, chui rúc, lẩy nhẩy trong bóng tối ma quyền! Chúng nó thua xa súc vật!

TUNG HOÀNH TRONG KHÔNG GIAN CỦA TỘI
Tà quyền dối trên lừa dưới, đó là bản chất của chúng. Bạo quyền phá nhà, cướp đất ngoài quy hoạch, đó là thực chất của chúng. Lợi ích nhóm là nơi tụ họp của bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham nhũng, ma quyền buôn đất, chúng là bọn sâu dân, mọt nước! Lợi ích nhóm là một tập đoàn tội phạm, không trộm được thì cướp, không cắp được thì giựt! Chúng đã vượt qua ranh giới của lỗi, chúng đang tung hoành trong không gian của tội. Chúng không có lương tri về lỗi lầm, chúng không có lương tâm trước chính tội ác của chúng. Chỉ có tổng lực của công luật trong công tâm, lương thiện trong lương tri, đạo lý trong luân lý để truất phế chúng, và ánh sáng của công lý sẽ đến để xua đi bạo quyền độc tài, tà quyền tham nhũng, ma quyền buôn đất! Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác. Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác của bạo quyền độc tài, tà quyền tham nhũng, ma quyền buôn đất! Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác, mà trời không dung, đất không tha, vì công lý không dung, vì lương tri không tha. Bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác, mà trời sẽ đánh, đất sẽ vùi, vì công pháp sẽ đánh, vì đạo lý sẽ vùi tà nghiệp của chúng vào địa nghiệp để cộng nghiệp với bọn ma trơi, ma xó, ma bùn!

DÂN OAN NHÂN CÁCH TOÀN DIỆN
Dân oan nhân cách toàn diện, không những đấu tranh để đòi lại đất của mình, mà còn đấu tranh rộng hơn chống chính quyền dùng bạo lực đàn áp, khủng bố nguời dân. Dân oan nhân cách toàn diện, không những đấu tranh để đòi lại đất của mình, mà còn đấu tranh xa hơn bắt buộc chính quyền phải trả tự do cho các dân oan vô tội đang bị giam cầm. Dân oan nhân cách toàn diện, không những đấu tranh để đòi lại đất của mình, mà còn đấu tranh cao hơn là vạch mặt chỉ tên bọn tham quan, trực diện với chúng để lột trần một cơ chế tham nhũng. Dân oan nhân cách toàn diện, không những đấu tranh để đòi lại đất của mình, mà còn đấu tranh sâu hơn là bắt buộc bạo quyền, tà quyền, ma quyền là dân oan không bao giờ chấp nhận án oan! Dân oan có nhân lý nên dân oan biết đối thoại để sát cánh bên nhau. Dân oan có nhân tri nên dân oan biết đối kháng chống bạo quyền độc tài. Dân oan có nhân trí nên dân oan biết đối lập chống tà quyền tham quan. Dân oan có nhân bản nên dân oan biết đối chọi chống ma quyền buôn đất. Dân oan có nhân văn nên dân oan biết lý luận trước công lý. Dân oan có nhân bản nên dân oan biết lập luận trước công luận. Dân oan có nhân tính nên dân oan biết giải luận trước công pháp. Dân oan có nhân tâm nên dân oan biết diễn luận trước công luật.

DÂN OAN ĐÒI NHÂN ĐỊA
Bọn cướp đất của dân oan là bọn bạo quyền phản dân, hại nước. Bọn cướp đất của dân oan là bọn tà quyền cướp ngày là quan. Bọn cướp đất của dân oan là bọn ma quyền buôn đất, bán nhà. Bọn cướp đất của dân oan là bọn buôn đất bán trời, và trời không dung, đất không tha chúng. Bọn cướp đất của dân oan là bọn buôn chức bán quyền, và trời sẽ tru, đất sẽ diệt tất cả khốn nghiệp của chúng. Bọn cướp đất của dân oan là bọn buôn nhân bán đức, và nhân loại sẽ lấy lại nhân cách của chúng, nhân lý sẽ lấy lại nhân tính của chúng! Dân oan đòi nhân địa của mình, vì có chứng từ địa đồ tiên tổ của mình. Dân oan đòi nhân địa của mình, vì có chứng cớ địa dư gia cang của mình. Dân oan đòi nhân địa của mình, vì không muốn dương địa của nhà mình biến thành âm địa của âm binh. Dân oan đòi nhân địa của mình, vì không muốn bạo quyền độc tài thô tục hoá nhân địa của mình. Dân oan đòi nhân địa của mình, vì không muốn tà quyền tham quan thổ bỉ hoá nhân địa của mình. Dân oan đòi nhân địa của mình, vì không muốn ma quyền buôn đất thổ âm hoá nhân địa của mình. Nhân địa của dân oan đủ sung lực vạch mặt chỉ tên bọn tham quan, lột mặt nạ ma quyền tham đất vì tiền.
Giải Luận: Dân Tộc (P12)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu việt nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s