Tìm Hiểu Duy Dân Cơ Năng “Tốc Giảng” (P1)

Tại sao Lý Đông A (LĐA) đưa ra bộ 5 Kiến Quốc: Duy Nhân Cương Thường, Duy Dân Cơ Năng. Nhưng rồi lại thêm “Duy Dân Cơ Năng (tốc giảng)”. Vậy tài liệu này nói lên những gì?

Chẳng lẽ LĐA quên nên phải giảng lại (tốc giảng)? Hay thêm những gì thiếu sót? Hay vì LĐA giảng cho 2 người, 2 chỗ khác nhau nên mới xuất hiện 2 tài liệu cùng tên (mà khác nội dung?).

Khi duyệt qua 2 tài liệu Duy Nhân Cương Thường và Duy Dân Cơ Năng thì thấy cả hai đều hướng về Hiến Pháp (Cơ Năng Hiến Pháp). Phải chăng Duy Dân Cơ Năng (tốc giảng) cũng mang ý nghĩa đó?

Chương I: Tinh Thần Nhân Chủ Cương Thường của Duy Dân Cơ Năng

[Tại sao trong “cơ năng” mà LĐA nhắc đến “cương thường” cho dù đã có Duy Nhân Cương Thường rồi? Nhưng ở đây là “cương thường” của “cơ năng”. Phải chăng đó là điều LĐA muốn nhấn mạnh?

Duy Dân dựa trên Tu Dưỡng Thắng Nhân. Cá nhân có Nhân Chủ thì mọi công dân mới có thể xây dựng Dân Chủ. LĐA đã chia tinh thần Nhân chủ ra 3 loại [yếu tố thì phù hợp hơn “loại”].

1. Nhân bản (không có trong Duy Dân Cương Thường)

[* Huyết Hoa, trang 205, thì Cương Thường của Duy Dân gồm 3 điểm: Nhân Bản, Nhân Tính, Nhân Chủ. Phải chăng Cơ Năng phải đi với Cương Thường như điều kiện cần và đủ để thiết lập một Hiến Pháp mà LĐA gọi là Cơ Năng Hiến Pháp? Nếu không có Cương Thường thì liệu Cơ Năng Hiến Pháp vẫn đạt được hiệu quả trong việc quản trị đất nước theo thuyết Duy Dân?].

Bản vị của con người?

Khi con người hợp thành tổ chức, trên tinh thần (trong suy nghĩ), đều nghĩ rằng đó là một môi trường thích hợp, y cứ theo xã hội tự tính (một cách lý tưởng) qua triết học lý luận và thực tiễn vào đời sống nhân loại (không phải chỉ một dân tộc). Đó là Nhân Chủ Cương Thường.

Đó là sợi dây tối cao, tất yếu để cột một cá nhân con người với cá nhân khác (contract), cá nhân với quốc gia, quốc gia với quốc gia .

Sự xây dựng một Hiến Pháp tối cao và căn bản phải dựa vào chân lý Duy Nhân làm nền tảng cho tổ chức quốc gia, đời sống quốc nội. Hiến pháp đầy đủ phải nói đến quyền lợi, cơ hội và nghĩa vụ của công dân có tính cách tung hợp và toàn thể dựa trên một triết học (Duy Dân) để bảo đảm cho nền dân chủ thực tế. Đời sống thế giới là của mọi dân tộc, mỗi quốc gia phải hợp điệu trào lưu của nhân loại. Chủ nghĩa quốc tế phải được kết hợp bởi chính sách quốc gia sáng suốt và chủ nghĩa quốc gia sáng suốt phải là nền tảng cho chính sách quốc tế sáng suốt.

Theo LĐA thì chân ý nghĩa của Duy Dân Cơ Năng là sự áp dụng Duy Nhiên, Duy Nhân và Duy Dân qua áp dụng thực tiễn của Nhân Chủ Cương Thường.

2. Nhân Tính (không có trong Duy Nhân Cương Thường)

Con người sống theo Nhân Tính là tổ chức theo tung hợp, hệ thống tinh thần và công tác qua Nhân Chủng (hôn phối), Tinh Thần (giáo dục) và Vật Chất (kinh tế). Tinh chỉ của Nhân Tính và tinh chỉ của thực thể Dân Chủ mới định nghĩa được tự do, bác ái và bình đẳng trên nền tảng nghĩa vụ, cơ hội và quyền lợi.

3. Nhân chủ (không có trong Duy Nhân Cương Thường)

Con người sống nhờ thiên nhiên, vũ trụ chính vì thế con người luôn luôn tìm cách chinh phục thế giới quanh mình để làm chủ vận mệnh mình qua vũ trụ quan. Tất cả tổ chức khoa học, kinh tế, tôn giáo, văn hóa… của loài người thiết lập để ổn định xã hội, quốc gia trước rồi đến trật tự thế giới để đi ra vũ trụ. Để giải quyết những xung đột trong xã hội, quốc gia…con người đã đi đến sự xây dựng các cơ cấu Dân Chủ trên nền tảng Nhân Chủ. LĐA cho rằng tinh chỉ của Duy Dân Cơ Năng là tổ chức Dân Chủ Nhân Chủ. Vậy từ Nhân (người, cá nhân) có biết làm chủ vận mệnh mình thì sự kết hợp với người khác trong xã hội (động tha, ỷ tha) mới là Dân Chủ. Khi người đại diện (dân biểu, nghị sĩ) chỉ còn giữ vai trò rất đơn giản trong khi người dân phải gánh trọng trách nhiều hơn về các quyết định tầm mức xã hội, quốc gia chứ không còn phó mặc cho đại diện dân cử (trường hợp các nước Bắc Âu).

[Như vậy LĐA muốn nói khi nhắc đến Cương Thường của Cơ Năng thì khái niệm “Nhân Chủ” phải bao gồm: Nhân Bản-Nhân Tính-Nhân Chủ].

Chương II: Tinh chỉ Duy Dân Cơ Năng

1.Tổ chức Dân Chủ dựa trên Nhân Chủ

Trong mỗi cá nhân có quyết định về vận mệnh của chính mình. Khi tương tác với một cá nhân khác, với tập thể… hành động trở thành chính trị. Đó là cơ bản trong tất cả mọi người. Đời sống của mỗi công dân quyết định đời sống chung của quốc gia và các nguyên tắc hoạt động của quốc gia.

Khi Nhân (cá nhân) có làm chủ thực sự bản thân (tinh thần, vật chất) thì mới gánh trách nhiệm mà không ủy thác cho kẻ khác. Vậy tổ chức Dân Chủ chỉ có thể thành công và duy trì cho tương lai tùy thuộc: (a) Nội tắc có thành thục và duy trì được không? Nghĩa là các nguyên tắc sống của bản thân, tu dưỡng có vững chắc trong mọi hoàn cảnh để gìn giữ chủ thể luôn sáng suốt, thức tỉnh trong suy nghĩ, hành động. (b) Những nguyên tắc hoạt động của quốc gia phải được nắm giữ và chỉ đạo bởi quốc dân. Dân chủ thực sự khi người dân trực tiếp tham dự vào các sinh hoạt quốc gia. Điều này đòi hỏi người dân phải năng động hơn là vị đại diện dân cử. Nền Dân chủ suy thoái khi người dân lơ là với bản thân, với xã hội và vai trò của vị dân cử ngày càng nặng nề đưa đến sự lũng đoạn quyền thế.

Lý tưởng Nhân Chủ của Duy Dân dựa trên phân công chứ không dựa trên phân quyền vì (a) nhìn thẳng vào mục tiêu khách quan của đời sống con người, loài người chứ không bị hạn chế vào cơ cấu, tổ chức. (b) Chính trị được tổ chức dựa trên 3 mục tiêu: Pháp (luật tắc) –Nhân (người) -Sự (áp dụng luật vào đời sống con người). (c) một dân tộc hay nhiều (nhân loại) dân tộc là tung hợp sinh hoạt theo biên chế quốc dân theo các luật tắc Nhân Tính.

2. Cơ Năng vận động

Lấy phát dương sinh mệnh trong công việc làm mục tiêu. (Trong mọi công việc. Cá nhân có sinh mệnh phát dương là người có khả năng, kiến thức phù hợp với công việc. Không vì bằng cấp khi khả năng đối chiếu với tất năng đã rõ. Cũng như thiên tài phát xuất khi gặp cơ hội thì đó là mục tiêu của công việc).

3. Kế hoạch chính trị tự giác qua trí tuệ chỉ huy

Duy Dân vận hội là kế hoạch của Duy Dân phản chiếu kế hoạch chính trị (không độc tài mà cũng không dân chủ giằng co. Vì độc tài thì không còn sáng suốt. Mà dân chủ thiếu khôn ngoan, chỉ vì tự ái mà tranh cãi thì đi đến giằng co, không còn biết tiến thoái ra sao)  dựa trên tự giác và trí tuệ (2 điều kiện này dựa trên Tu Dưỡng của mỗi cá nhân).

Vậy cốt cán của Cơ Năng là thực hiện Dân Chủ dựa trên Nhân Chủ và hoạt động dựa trên sinh mệnh qua công việc có kế hoạch dựa trên trí tuệ và tự giác.

Chương III: Lý luận lập pháp về Hiến Pháp của Duy Dân Cơ Năng

Theo LĐA khi xây dựng Duy Dân đi từ con người (Nhân Chủ, Nhân Bản, Nhân Tính) đến xã hội, để thành lập quốc gia qua chế độ Dân Chủ thì con người (mỗi cá nhân) phải có lý luận về lập pháp (pháp luật, các luật lệ chung cho xã hội) và đi đến cuối cùng, tối cao là Hiến Pháp. Dĩ nhiên không phải ai cũng đi vào chi tiết được. Vì thế có những căn bản cần đề cập.

1. Một hiến pháp đầy đủ cần có:

– Quốc dân biên chế.

– Quốc gia chế độ.

– Nguyên tắc hoạt động của quốc gia.

2. Chỉ đạo về hiến pháp: sự thành lập tư tưởng của dân tộc dựa trên lịch sử và xã hội, sự chỉ đạo dựa trên truyền thống của dân tộc.

3. Chủ nghĩa Duy Dân coi Hiến Pháp là bản văn tối cao nhưng phải coi như bất thành văn thì tính co duỗi (flexible) mới dễ tu chỉnh để tránh rơi vào bảo thủ, độc đoán.

4. Vì tiến hóa của con người và nhân loại thì quá trình chỉ đạo quốc dân và kiến thiết của quốc gia qua mỗi chu kỳ 30 năm phải tu chỉnh Hiến Pháp để có Hiến Pháp thực tiễn chỉ đạo cho đời sống quốc dân.

Hiến Pháp có những chương sau: (a) Quyền lợi, cơ hội, nghĩa vụ quốc dân có những gì trong giai đoạn này. (b) Mục tiêu về nội trị và ngoại giao của chính phủ. (c) Chỉ đạo về hành chính, lập pháp trong thời hạn này.

Những điều trên chỉ là đề nghị của LĐA, thực tế để có văn bản Hiến Pháp với những nguyên tắc chính yếu, có tính co duỗi thích hợp với văn hóa, lịch sử là khó khăn muôn vàn không phải ai cũng có thể làm được, trên bình diện tập thể lại càng khó hơn.

Tìm Hiểu Duy Dân Cơ Năng “Tốc Giảng” (P2)

Trần Công Lân

Tháng 3 năm 2020 (Việt Lịch 4899)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s