Phê Bình Cơ Năng Hiến Pháp (P5)

E . Hành Chính Viện (Viện Trưởng có thể thay thế Quốc Trưởng tạm thời 6 tháng);

-Hành chính viện là cơ quan tối cao thừa hành về đối nội – đối ngoại (ngoại giao); văn và võ (quân sự?).

-Đứng đầu là Tổng Lý do Quốc Trưởng đề cử, cai quản các bộ (9 bộ; bán nội các chế) và phải có sự đồng ý của Trung Tâm Hội Nghị (đan quyền?).

Nói về “Ất: Hành Chính Tổng Cơ” thì Nghiên Cứu Viện tự tuyển nhân viên thì viện này độc lập với Quốc Trưởng hay trực thuộc Trung Tâm Hội Nghị? Theo Duy Dân Cơ Năng hình 2, thì dưới Quốc Dân Đại Hội có phần CHÍNH gồm chính trị Nghiên Cứu Viện thượng tầng ý thức, Lập Quốc Chính Trị, Tổng Văn Hóa Viện. Vậy phải chăng cũng là Nghiên Cứu viện mà Dân Nhân Cương Thường nói đến? Nếu vậy thì CHÍNH và TRỊ trong hình 2 có ý nghĩa gì? TRỊ phải chăng là quản trị (hành chính) thì mới đúng như Hành Chính Tổng Cơ? Cơ Quan này là cơ quan chuyên môn của nghiên cứu để phụ giúp Quốc Trưởng, Trung Tâm Hội Nghị, Lập Pháp Viện và các cơ quan khác trong vấn đề có chính sách hợp lý cho quốc gia. Đây là cơ quan không bị chính trị hóa nếu so với các cơ quan khác.

-Điều 12 nói về Pháp Chính Bộ coi về ngục hình, tư pháp, điều tra…vậy có xung đột với Tư pháp viện hay không (đan quyền). Có thể Tư Pháp Viện là A.G còn Pháp Chính Bộ giống như Sheriff.

Quốc dân đoàn

– Quốc Dân đoàn xã chính tuyển tới Quốc Chính Dân Đoàn (Tối Cao Lập Pháp) là vai trò thường trực hay định kỳ (tuyển cử, đại hội…)?

-Theo quan niệm đáy tầng của LĐA thì Quốc Dân đoàn và Công Dân đoàn (tầng) là nền tảng của chủ nghĩa Duy Dân và công cử lên Trung Tâm Hội Nghị (Đinh: chính trị nguyên cơ. Điều 2). Nhưng chương trình tổ chức, tập hợp các tầng công dân đoàn lại do Trung Tâm Hội Nghị thảo ra và Công Dân đoàn hội nghị quyết định thi hành (điều 7). Vậy cái nào có trước? Cái Trung Tâm Hội Nghị này là ở trung ương hay ở địa phương? Hay cơ cấu Cơ Năng Hiến Pháp chỉ có ở giới hạn của trung ương mà địa phương lại theo một cơ cấu khác mặc dù cũng có thể có Trung Tâm Hội Nghị của các tầng chính quyền nhưng cách điều hành khác hơn với trung ương?

(6) Lập Pháp Viện (Quốc trưởng sinh mệnh? chỉ đạo và Trung Tâm Hội Nghị chuẩn bác);

(7) Quan Chính Viện (Tổng lý do Quốc Trưởng tuyển miễn);

(8) Tư Pháp Viện (Quốc Trưởng không có quyền tuyển miễn).

Đi tìm một sơ đồ về kiến trúc hệ thống chính quyền Duy Dân

Theo cấu trúc của Duy Dân Cơ Năng thì phần A. CHÍNH: Chính Trị (thay đổi theo bầu cử) gồm bộ phận Nghiên Cứu, Lập Quốc, Kế Hoạch. Các bộ phận này hoạt động với nhau để thảo kế hoạch phát triển quốc gia theo tầm nhìn của đảng chính trị cầm quyền. Phần B. TRỊ (hành chính) gồm “Pháp Trị”: Hành Pháp (Pháp trị, Duy Dân Cơ Năng, hình 2), Lập Pháp, Tư Pháp là theo luật pháp đã được đề ra và thi hành kế hoạch do các bộ phận chính trị đề ra. Phần “Nhân sự” gồm nuôi người, xét người , dùng người. Phải chăng phần “Trị” sẽ dùng người không phân biệt đảng phái vì nếu để khuynh hướng chính trị ảnh hưởng thì vai trò của các bộ phận kể trên sẽ rối loạn. Tạm thời giải thích hình 2 này chỉ dành Trung Tâm Hội Nghị mà bên phần Chính và Trị là những tiểu ban để theo dõi và kiểm soát sự hoạt động của các cơ quan khác.

Theo sự phân chia trong Cơ Năng Hiến Pháp thì Quốc Trưởng có trách nhiệm với các bộ, viện và chịu sự chi phối của Trung Tâm Hội Nghị, Kê Sát Viện và Phê Phán Công Đường. Trung Tâm Hội Nghị hành xử quyền lập pháp (nhưng Lập Pháp viện làm luật), và Trung Tâm Hội Nghị thỉnh mệnh từ Công Dân đoàn (Đinh: chính trị nguyên cơ, điều 3).

Sự Đan Quyền trong Cơ Năng Hiến Pháp: Lập Pháp Viện do Quốc Trưởng chỉ đạo (Lập Pháp Viện), 20-30 nhân sự do Quốc Trưởng sinh mệnh (điều 4). Nhưng theo Tối Cao Quốc Thể thì Quốc Trưởng chỉ đề nghị tuyển bổ viện trưởng Lập Pháp Viện (Tối cao quốc thể).

Khi Quốc Trưởng chỉ đề nghị tuyển bổ viện trưởng Lập Pháp Viện, Kê Sát Viện trong khi 20-30 viên chức Lập Pháp Viện do Quốc Trưởng chỉ đạo (Lập Pháp Viện, điều 1) và sinh mệnh (Lập Pháp Viện, điều 4). Sự xung đột tại Lập Pháp Viện có thể xảy ra khi Viện Trưởng (do Trung Tâm Hội Nghị chuẩn bác) bất đồng ý với 20-30 nhân sự do Quốc Trưởng sinh mệnh thì sẽ giải quyết ra sao? Lập Pháp Viện dưới quyền Quốc Trưởng sẽ làm luật theo ý Quốc Trưởng nhưng quyền phê chuẩn, tu cải là do Trung Tâm Hội Nghị quyết định (Tối Cao Lập Pháp, điều 25).

Như vậy Quốc Trưởng do Trung Tâm Hội Nghị đề cử (3 người) và Quốc Dân  (điều 1 không nói quốc dân đoàn mà chỉ nói Quốc Dân tuyển cử. Vậy thì từ ngữ Quốc Dân Đoàn, Quốc Dân mang hai ý nghĩ khác nhau? Quốc dân là tất cả mọi người sống trên đất nước. Quốc dân đoàn là các đoàn thể trong xã hội quan tâm đến sinh hoạt của quốc gia) chọn. Quốc Trưởng điều hành Lập Pháp Viện, Hành Chính Viện, Quan Chính Viện, Tư Pháp Viện. Còn Kê Sát Viện làm việc với Trung Tâm Hội Nghị chủ tuyển Phê Phán Công Đường (điều 4 trong Phê Phán Công Đường có thể hiểu cả hai, công dân tầng và người ngoài công dân tầng, đều phải được tuyển chọn bởi Trung Tâm Hội Nghị và Kê Sát Viện.).

Phê Phán Công Đường có quyền kiểm thảo các pháp luật (điều 18). Vậy luật do Lập Pháp Viện làm ra, Trung Tâm Hội Nghị quyết định phê chuẩn vẫn chịu sự kiểm thảo của Phê Phán Công Đường. Sự kiểm thảo này coi như tiêu chuẩn ắt có (automatically) hay phải có lý do? (có người thưa kiện, kháng cáo thì Phê Phán Công Đường mới cứu xét? Hoặc khi một bộ luật nào đưa ra bị sự đối kháng của quần chúng thì Phê Phán Công Đường tham dự để sửa đổi? Có thể gồm cả hai trường hợp).

Như vậy Quốc Trưởng điều hành công việc quốc gia dưới sự giám sát của Trung Tâm Hội Nghị, Phê Phán Công Đường và Kê Sát viện. Trung Tâm Hội Nghị  do quốc chính công dân tầng công cử ra và quốc dân đoàn ở các tầng bầu chọn? (điều 1). Phê Phán Công Đường lại do Trung Tâm Hội Nghị (công dân đoàn không chuyên ngành) và Kê Sát Viện (y ngạch tựu chức: chuyên ngành) chủ tuyển: Quan tuyển hạn 1/3, dân tuyển hạn 2/3. Nhưng Trung Tâm Hội Nghị mở đại hội phải thỉnh lệnh từ Phê Phán Công Đường. Phê Phán Công Đường được kiểm thảo pháp luật trong khi đó Trung Tâm Hội Nghị quyết nghị pháp luật cương lĩnh, Hiến Pháp nguyên tắc (điều 6) và đàn hạch toàn quốc do Trung Tâm Hội Nghị chấp hành.

Vấn đề còn lại là ai sẽ quyết định Công Dân đoàn và Quốc Dân Đại Hội cũng như Trung Tâm Hội Nghị từ khởi đầu? Và khi nào thì Quốc Dân đoàn và Công Dân tầng xuất hiện và có thể làm việc như đã dẫn?

Theo Duy Nhân Cương Thường thì (Bính: Hành Chính Phụ Cơ) Trung Tâm Hội Nghị cấp tỉnh là quyền lực cơ quan (tham chính). Trong khi Trung Tâm Hội Nghị của Huyện, Hạt và Xã không có quyền lực này. Vậy phải chăng Trung Tâm Hội Nghị cấp tỉnh sẽ là màng lưới Đan Quyền để chi phối các hoạt động của Quốc Trưởng, Tối Cao Lập Pháp (Trung Tâm Hội Nghị) và Phê Phán Công Đường?

Đó là then chốt (nút kết) của đan quyền trong hệ thống chính quyền Duy Dân.

Trở ngại là vai trò của Quốc Dân đoàn, Công Dân đoàn (hay tầng) sẽ được xây dựng như thế nào? Có đủ khả năng và kiến thức gánh vác trọng trách được giao phó như đã đề ra trong Cơ Năng Hiến Pháp?

Theo Duy Dân Cơ Năng, tiết mục “Đời sống Quốc Dân” có nhắc đến Quốc gia tầng với chú thích (1) chính trị sinh hoạt (quốc dân biên chế); (2) Dân tộc sinh hoạt (luân lý, tổ chức, nhân chủng kết cấu; (3) ý thức sinh hoạt (Tông giáo, văn hóa tung hợp). “Xem thêm Duy Dân chủ nghĩa đồ” ( phải chăng là Ám Thị Biểu?). Kế là nói đến Quốc Chính Dân đoàn: Tỉnh tầng, Huyện tầng, Hạt tầng, Xã tầng. Phải chăng Quốc Chính Dân Đoàn tức là nói về các cơ cấu chính quyền từ tỉnh trở xuống hay Quốc Chính Dân Đoàn là thành phần ở Trung Ương? Trong Duy Dân Cơ Năng Tốc Giảng có định nghĩa cho Quốc Chính Công Dân tầng là thành phần ở Trung Ương vậy thì Quốc Chính Dân Đoàn có thể gọi là thành phần dân chúng sinh hoạt ở cấp cao của Trung Ương?

Và như vậy thì ai sẽ góp mặt trong Quốc Dân /Công Dân đoàn (tầng)? Ngoài điều kiện tinh thần và thể chất thì vẫn còn câu hỏi về Duy Dân: người dân ý thức gì về Duy Dân? Cũng như xã hội dân chủ, người dân phải ý thức quyền bầu cử, chọn đại diện trong chính quyền…. Xã hội Duy Dân đòi hỏi cao hơn là ý thức hiểu biết tư tưởng Duy Dân (sẽ dẫn đến đan quyền và bình sản kinh tế) mà trong đó vai trò của Trung Tâm Hội Nghị và Phê Phán Công Đường là do dân cử lên và thường xuyên hội họp để kiểm soát chính quyền. Vậy mỗi công dân với 24 giờ /ngày với sinh kế sẽ đóng góp như thế nào? Chỉ các công dân đoàn (cơ cấu xã hội dân sự) tham gia trực tiếp để vận động quần chúng làm áp lực với các cơ quan để ủng hộ (hay bác bỏ) một bộ luật nào đó nếu cần thiết mà số đông quần chúng bình thường không tham dự trực tiếp mà chỉ tham dự gián tiếp trong cơ cấu sinh hoạt của chính quyền?

Trong chương 4 của Duy Dân Cơ Năng Tốc Giảng thì (1) CHÍNH là tiềm lực quốc dân làm nguyên động lực của quốc gia. TRỊ là thực tại lực lượng chấp chính quốc gia (dân có quyền, chính phủ có lực).

1.1 Quốc dân đoàn là đáy tầng tức là mọi người trong nước, đoàn thể trai, gái, lớn , bé. Mục tiêu chủ yếu là cương thường hoạt động.

1.2 Công Dân tầng chế độ ở trên quốc dân đoàn. Công dân là người tham dự trực tiếp vào chính quyền có điều kiện: Tuổi 18, kinh Nghiệm (?). Đạo đức, tư cách. Học vấn và năng lực tham chính. Nghĩa vụ phục vụ quốc gia.

Cũng theo Duy Dân Cơ Năng tốc giảng thì Tối Cao Lập Pháp được xây dựng bằng cách triệu tập Công Dân tầng: a) Đảng viên Duy Dân (như vậy phải có đảng Duy Dân hiện hữu, không phải là hậu duệ của đảng viên thời 1920?); b) Đồng chí ở các đảng khác đã phấn đấu cho quốc gia (đây có thể nói LĐA nói về thời điểm 1930-40. Thời đại 2000s thì cựu đảng viên CS cũng có thể nói đã phấn đấu cho đất nước thì giải quyết sao?); c) các phần tử không thuộc đảng nào nhưng cũng có công đóng góp cho quốc gia; d) người có tài năng kiến thiết.

Như vậy thời đại 2000s vẫn phải có đảng Duy Dân? Như vậy người dân tiến bộ hay còn u mê thì vẫn phải có sự hiện diện của đảng viên Duy Dân tham dự sinh hoạt. Và phẩm chất đảng viên Duy Dân phải cao hơn người dân? Ai sẽ đánh giá phẩm chất của đảng viên Duy Dân? Nếu không có đảng Duy Dân thì liệu thuyết Duy Dân có thể áp dụng vào VN tương lai?

Ở đây phải nhắc tới vai trò của người cán bộ Duy Dân độc lập (không đảng, vì nếu là đảng viên Duy Dân thì cái nhìn của quần chúng sẽ khác và như vậy sẽ cản trở việc phổ biến tư tưởng Duy Dân)

Nếu nói rằng Cách Mạng là “toàn diện-triệt để- hướng thượng” và phá hoại đi đôi với kiến thiết (2 tầng, 3 mặt) thì cán bộ Duy Dân sẽ được huấn luyện như thế nào để có thể thực hiện xuyên suốt chủ nghĩa Duy Dân?

Chỉ khi nào người dân (công dân đoàn) ý thức vai trò của họ trong hệ thống Duy Dân thì chủ nghĩa và cơ cấu Duy Dân (Cơ Năng Hiến Pháp) mới tồn tại và phát triển theo đúng nghĩa “đáy tầng” của LĐA. Còn nếu vẫn chỉ là đảng viên đi đốc thúc quần chúng thì có khác gì đảng cộng sản? Và nếu còn sự phân biệt giữa đảng cầm quyền và quần chúng thì xung đột vẫn còn, đan quyền không có. Như vậy chưa phải là Duy Dân và như thế Bình Sản kinh tế chỉ là ảo mộng.

Trong thế giới (quả đất) mà loài người khai thác thiên nhiên quá mức và hủy hoại môi sinh thì Bình Sản Kinh Tế có vẻ thích hợp để giúp con người sống hài hòa, sống vừa đủ trong hoà bình và trật tự thì có vẻ lý tưởng. Nhưng phe chống Bình Sản Kinh Tế sẽ lôi cuốn con người vào sự cạnh tranh, phát triển không biên giới của khoa học-kỹ thuật, sự hưởng thụ (nói chung là lòng tham-sân-si). Và như vậy ảo tưởng Bình Sản Kinh Tế vẫn chỉ là quay về mỗi cá nhân với sự tu dưỡng để sống với xã hội cho phù hợp.

Ưu-Khuyết điểm của Cơ Năng Hiến Pháp

Cấu trúc chính quyền của Duy Dân qua Cơ Năng Hiến Pháp cho thấy Quốc Trưởng (Hành Pháp) gần như nắm toàn bộ, ngay cả Lập Pháp Viện, Tư Pháp Viện…. Ngang hàng với Quốc Trưởng là Trung Tâm Hội Nghị (do công dân đoàn đề cử và quốc dân đoàn bỏ phiếu) và Phê Phán Công Đường. Hai cơ cấu này sẽ kiểm soát các hoạt động của Quốc Trưởng.

Ưu điểm

-Quốc trưởng sẽ dễ làm việc vì sẽ không bị phe đối lập phá đám (như hiện trạng Quốc Hội Mỹ 1992-2019) bằng cách ngâm tôm các dự luật hay các đề nghị cần thực hiện theo kế hoạch của Quốc Trưởng.

-Tránh được tình trạng lưỡng viện phân hóa khi mỗi viện thuộc quyền kiểm soát của các đảng khác nhau.

-Không bị mua chuộc bởi các thế lực bên ngoài (các nhóm vận động, các đại công ty, kỹ nghệ…) vì Lập Pháp Viện làm luật nhưng Trung Tâm Hội Nghị quyết định phê chuẩn.

-Tư Pháp Viện thuộc quyền Quốc Trưởng sẽ xét xử nhanh hơn thay vì chờ đợi tòa án (thường bị ứ đọng vì tranh tụng theo hệ thống tòa án và mọi Tối Cao Pháp Viện phán quyết sẽ bị buộc vào sự giải thích Hiến Pháp-theo kiểu Mỹ). Dù Tư Pháp Viện phục vụ Quốc Trưởng giống như cơ quan Tư Pháp của Mỹ phục vụ Tổng Thống (ngoại trừ Tòa Án Tối Cao), vẫn tránh được tình trạng lạm quyền bởi Quốc Trưởng sẽ bị hai cơ quan khác (Phê Phán Công Đường và Kê Sát Viện) kiểm soát sự lạm quyền của Quốc Trưởng nếu Quốc Trưởng dùng Tòa Án Tối Cao để giải thích luật hay xử vụ kiện để phục vụ lợi ích của Quốc Trưởng. Chưa kể Trung Tâm Hội Nghị có quyền bãi quan, một hình thức để tránh sự lạm quyền. Cơ chế Duy Dân có rất nhiều cơ quan để kiểm soát sự lạm quyền từ bất cứ cơ quan nào.

-Khi Trung Tâm Hội Nghị do công dân đoàn cử ra để hành xử Tối Cao Lập Pháp, thụ lý đàn hạch từ Phê Phán Công Đường … đây là một thứ “quốc hội” kiểu Hội Nghị Diên Hồng: người dân trực tiếp quyết định vào việc điều hành quốc gia cấp cao nhất. Số người, nhiệm kỳ, tuổi tác… quyền lực của mỗi thành viên cần được xét lại.

-Cơ Năng Hiến Pháp mở rộng cho người dân tham dự các quyết định quan trọng của chính quyền. Qua các tổ chức Quốc Dân đoàn, Công Dân đoàn, các hoạt động theo Cơ Năng và Bản vị sẽ xây dựng xã hội trên nền tảng Duy Nhân Cương Thường và Duy Dân Cơ Năng. Với từng cấp xây dựng xã hội như vậy thì các hoạt động của Bình Sản Kinh Tế mới thực hiện được và tránh sự khai thác thiên nhiên quá độ đưa đến chênh lệch giàu-nghèo, xung đột chiến tranh.

-Vì cách mạng gốc của Duy Dân là con người với Tu Dưỡng Thắng Nhân. Một khi cá nhân biết tu dưỡng thì tranh chấp trong gia đình, xã hội, đoàn thể sẽ giảm đi những chi tiêu không cần thiết (tranh tụng tòa án, bảo hiểm, quảng cáo, nhà tù …)

Khuyết điểm

– Khi Quốc Trưởng phản bác Trung Tâm Hội Nghị 3 lần thì kết quả ra sao: Ai sẽ xét xử kết quả cuối cùng nếu Trung Tâm Hội Nghị vẫn giữ phán quyết của mình thì Quốc Trưởng phải tuân theo ư?

-Khi Phê Phán Công Đường có phán quyết về hành động của Quốc Trưởng hay các cơ quan dưới quyền thì có được chấp hành không? Nếu không tuân thủ thì Phê Phán Công Đường có quyền phạt hay cưỡng bách hay không? Hay Phê Phán Công Đường phải nhờ Tư Pháp Viện thực hiện chuyện cưỡng bách?

-Khi các cơ quan dưới quyền Quốc Trưởng có xung đột nội bộ mà không được giải quyết (công đoàn) thì có thể cầu cứu Phê Phán Công Đường can thiệp hay không?

-Trung Tâm Hội Nghị sẽ làm việc như thế nào với Kê Sát viện? Ngang hàng hay có thẩm quyền (tuyển, bãi nhiệm).

-Nếu (Ất) Nghiên Cứu Viện và Hành Chính Viện bị ép bởi (Giáp) Chính Trị Tổng Cơ thì ai sẽ can thiệp: Tư Pháp Viện hay Phê Phán Công Đường?

-Vì Trung Tâm Hội Nghị dựa vào quốc chính dân đoàn, quốc dân đoàn xã… để tuyển người tham dự Trung Tâm Hội Nghị thì sẽ có bao nhiêu người đủ khả năng, kiến thức (hay tiêu chuẩn) để tham dự sinh hoạt cao cấp nhất của quốc gia. Hay tu cải pháp luật do Lập Pháp Viện đệ lên.

-Cũng như phán quyết cuối cùng khi có tranh chấp quyền giữa Phê Phán Công Đường và Trung Tâm Hội Nghị, Quốc Trưởng sẽ giải quyết ra sao? Vì tất cả đều do công dân đoàn bầu lên. Hay tất cả xung đột đều có thể giải quyết từ ba cơ quan Kê Sát Viện, Tư Pháp Viện, và Phê Phán Công Đường?

-Vì dựa trên con người biết Tu dưỡng. Cơ Năng Hiến Pháp dựa trên Quốc Dân Đoàn, Công Dân Tầng. Biết bao giờ mới có những công dân biết tu dưỡng? Tu dưỡng không phải chỉ học một khóa tu nghiệp 6 tháng là xong. Đó là một tiến trình theo đuổi suốt cuộc đời. Ở trình độ thấp thì còn khả dĩ. Trong các cấp lãnh đạo chính quyền thì trình độ tu dưỡng phải cao hơn. Làm sao có những con người chính trị với khả năng tu dưỡng cao cấp? Lấy thước đo nào để quyết định? Phải chăng là chủ nghĩa Duy Dân? Đảng Duy Dân có thành hình được không nếu không có cán bộ các cấp?

Trần Công Lân

Tháng 11 năm 2019 (Việt lịch 4898)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s