Não Của Lý (P1)

Tháo hệ độc

Hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị, độc tôn) chính là cha sinh mẹ đẻ ra cái ác của công an trị, cái thâm của ngu dân trị, cái độc của tuyên truyền trị, cái hiểm của tham nhũng trị. Đây là một thảm họa cho Việt tộc, và thảm họa này sẽ là thảm nạn ngay trên giống nòi Việt trong tương lai, từ não trạng tới não lý, vì thảm họa này sẽ xóa mọi điều hay lẽ phải của tổ tiên Việt, cùng lúc đẩy dân tộc xa rời con đường phát triển đất nước, tiến bộ xã hội, văn minh dân tộc. Trước mắt là ĐCSVN với hệ độc của nó đã đưa Việt tộc xa phát triển, rời tiến bộ, tách ra văn minh của thế giới hiện nay, với vị trí thấp kém -nếu không nói là thấp hèn- của Việt Nam. Với xuất khẩu lao động, trai làm lao nô, gái làm nô tỳ, trong nhân vị của loại người ăn nhờ ở đậu, bị khinh rẻ từ chính trường đối ngoại tới thị trường quốc tế. Nếu còn hệ độc của ĐCSVN thì sẽ không bao giờ có các giá trị của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) và các giá trị của dân chủ (đa nguyên, công lý, nhân quyền). Còn hệ độc của ĐCSVN thì sẽ không có tam quyền phân lập thật, với một nhà nước pháp quyền thậtmột xã hội pháp lý thật, cụ thể là sẽ mất đi cả cộng hòa lẫn dân chủ, mà còn mất luôn từ an sinh xã hội tới xã hội dân sự. Chính đây là gốc, rễ, cội, nguồn của mọi mất mát về nhân tri lẫn nhân trí, mất trọn nhân lý lẫn nhân vị, mất trắng nhân quyền lẫn nhân phẩm.

ĐCSVN với hệ độc của nó không thực hiện các giá trị của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) mà ngược lại chỉ thực hiện hệ đặc (đặc quyền, đặc lợi, đặc ân) từ lãnh tụ tới lãnh đạo, từ quan chức tới cán bộ của nó. ĐCSVN với hệ độc của nó không thực hiện các giá trị của của dân chủ (đa nguyên, công lý, nhân quyền) mà ngược lại chỉ thực hiện hệ dây mơ rễ má của nó là quan hệ-tiền tệ-hậu duệ. Cụ thể là ĐCSVN với hệ độc của nó, tồn tại vì ngày ngày nó truy cùng diệt tận trí tuệ, mà trí tuệ, lý trí, tuệ giác của dân chủ, có thực lực của đa nguyên chính là: đa tài, đa tri, đa trí, đa lực, đa năng, đa hiệu. Hệ đa này hoàn toàn ngược lại với hệ độc, nên ĐCSVN ngày đêm mất ăn mất ngủ với hệ đa, vì hệ đa này còn là đa phương, đa chiều, đa diện của đa dung và đa lý là cái mà từ lãnh tụ tới lãnh đạo của ĐCSVN không sao đủ trình độ kiến thức, đủ mật độ tri thức, đủ cường độ nhận thức để am hiểu tới nơi tới chốn.

Tháo hệ độc để tháo còng trên cườm tay của dân tộc Việt, tháo gông trên cổ của xã hội Việt, tháo luôn cái che mặt ngựa để cả giống nòi Việt được khai thị!

Gỡ hệ

Khi người cộng sản chọn ý thức hệ của đấu tranh giai cấp, bằng chuyên chính vô sản qua bạo lực cách mạng, thì họ tự tuyên bố là họ: vô thần, vô tổ quốc, vô gia đình, họ vì quốc tế cộng sản trong cách mạng toàn cầu. Đây là những định đề có thể hiểu được, nhưng với thời gian khi họ cướp được chính quyền rồi thì những nạn nhân của họ khám phá ra là họ còn mang trong thực chất của họ nhiều cái vô khác nữa. Và nếu không gỡ hết tất cả cái vô này, thì mọi ước nguyện phát triển đất nước-tiến bộ xã hội-văn minh dân tộc chỉ sẽ là ảo vọng! Khi chuyên chính vô sản dựa trên hai thành phần xã hội là công nhân và nông dân mà họ xem là hai giai cấp nòng cốt để họ thực hiện bạo lực cách mạng để cướp chính quyền, thì đây là hai thành phần dễ bị khuynh động để họ giật dây, dễ thao túng để họ đưa vào bẫy. Bi thảm nhất là phải làm sói cho họ sai khiến từ cải cách ruộng đất (1956-1958) tới nội chiến huynh đệ tương tàn Bắc-Nam (1954-1975), cùng nhiều biến cố khác nữa. Nhưng khi họ cướp được toàn bộ quyền lực rồi thì chính các con sói này sẽ bị họ thuần hóa ra thành những con cừu! Tiếp tục để họ sai khiến nhưng giờ là cừu trước công an trị của họ, nên kiếp-nhân-cừu là nhắm mắt-cúi đầu-khom lưng-khoanh tay-quỳ gối. Không còn tiếng nói cho riêng mình cũng không được yên, vì hai giai cấp nòng cốt này là công nhân và nông dân luôn bị họ nén ngu dân trị vào não, nhét tuyên truyền trị vào mồm. Thảm họa của chuyên chính vô sản mà cũng là thảm nạn của Việt tộc từ khi ĐCSVN cướp được chính quyền, đã hiện nguyên hình là chuyên chính vô tri, vô trí, từ lãnh tụ tới lãnh đạo, từ quan chức tới cán bộ. Khi vô thần, vô tổ quốc, vô gia đình, thì đã vô luân, vô đức, đây là hoạn kịch của họ, mà cũng là họa kịch cho cả Việt tộc, từ khi ĐCSVN cướp được chính quyền. Vì chuyên chính thì không có đối lập bằng đa nguyên, đối lý bằng tam quyền phân lập, đối luận bằng nhà nước pháp quyền, nên họ từ chuyên chính qua chuyên quyền; từ chuyên quyền qua độc quyền, từ độc quyền qua lạm quyền. Chính chuyên chính vô sản là cha sinh mẹ đẻ ra chuyên chính vô tri, vô trí, có cùng thân tộc với chuyên chính vô luân, vô đức, nên nó sa vào quỷ lộ của chuyên chính vô pháp, vô luật. Vẫn chưa dứt, thảm nạn của dân tộc, thảm họa của giống nòi là tất cả cái vô này đã sản sinh ra: vô giác, vô cảm trong sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội, đời sống xã hội. Nơi mà chuyên chính vô sản đã cho ra đời cặp sinh đôi quái thai là: chuyên chính vô họcchuyên chính vô hậu. Gỡ hệ này đi để dân tộc và giống nòi còn có hậu! 

Bứng hệ tham

Khi một thể chế mới xuất hiện để tháo đi hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị, độc tôn) chính là cha sinh mẹ đẻ ra cái ác của công an trị, cái thâm của ngu dân trị, cái độc của tuyên truyền trị, với các giá trị của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) cùng các giá trị của dân chủ (đa nguyên, công lý, nhân quyền). Nhưng công cuộc đấu tranh chống tham nhũng vẫn chưa dứt, phải tiếp tục và còn tiếp diễn liên tục như ta đã thấy tại ba châu lục đã có dân chủ tự nhiều thế kỷ này: Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu.

Nhưng “trò chơi-sân chơi-luật chơi” trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã xoay chiều đổi hướng một cách vô cùng thuận lợi, với quy định đối lý của tam quyền phân lập. Đồng hành cùng tam quyền phân lập là quy luật đối luận với đối lập trong đa nguyên, nơi mà đa đảngđa tài, đa tri, đa trí, đa lực, đa năng, đa hiệu vừa là chiến lược, vừa là vũ khí để trực diện với tệ nạn tham nhũng. Vẫn chưa dứt, xã hội dân sự sẽ có mặt qua các chính sách an sinh xã hội, trực tiếp sử dụng đời sống xã hội, vận dụng quan hệ xã hội, tận dụng sinh hoạt xã hội và nhất là cổ súy tổ chức xã hội để vạch mặt chỉ tên đám tham quan trong tham ô, để lột mặt nạ bọn tham quyền để tham nhũng.

Vẫn chưa xong, chính tự do tư tưởng tạo ra tự do ngôn luận, và tự do ngôn luận sẽ hành tác bằng tự do truyền thông để thấy cho thấu gốc, rễ, cội, nguồn của nguồn máy tham nhũng, sự vận hành của tham nhũng và hậu quả của tham nhũng. Nơi mà mỗi công dân là một chủ thể chống tham nhũng để bảo vệ không những các giá trị của cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) cùng các giá trị của dân chủ (đa nguyên, công lý, nhân quyền). Mà các chủ thể này còn có hệ sáng trong tay: sáng kiến ra phương án, sáng lập ra phong trào, sáng chế ra hội đoàn, sáng tạo ra hành động hay, đẹp, tốt, lành để chống tham nhũng.

Trong một xã hội có đối lý của tam quyền phân lập, cùng quy luật đối luận với các đảng đối lập trong đa nguyên, nơi mà đa tài, đa tri, đa trí, đa lực, đa năng, đa hiệu, tất cả biết phục vụ cho một nhà nước pháp quyền biết tôn trọng một xã hội có pháp lý. Tại đây, không những hệ tham (tham quan, tham quyền, tham ô, tham nhũng, tham tiền) bị vạch mặt chỉ tên, mà chính đứa con quái thai của nó là quan hệ-tiền tệ-hậu duệ sẽ bị bứng đi bởi hai chiếc cuốc đạo đức: pháp luật và đạo lý.

Triệt hệ giả

Các lãnh tụ và lãnh đạo của ĐCSVN đã tạo ra một hậu quả với bao biến nạn không những cho xã hội, dân tộc, và còn cho nhiều thế hệ mai hậu trong tương lai, khi chuyên chính vô sản của họ chỉ là chuyên chính vô học, khi họ muốn có bằng cấp qua học vị và học hàm để phủ lấp cái ngu, cái đần của họ thì họ tổ chức ngay học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả-học vị giả-học hàm giả. Mà học làm không gian của hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức) từ khoa học tới đạo lý, nên không sao giả được, nên chuyện cháy nhà lòi mặt chuột là chuyện không sao tránh khỏi.

Nên ngay thượng nguồn, bằng cấp tiến sĩ của họ không có hành tác học thuật của học thật bằng học lực, họ cầm bằng cấp, rồi học vị và học hàm, nhưng họ chui nhủi như chuột bọ để tránh hội thảo, hội nghị, hội luận trong sinh hoạt khoa học và học thuật, từ quốc nội tới quốc ngoại. Khi họ bị lộ chân tướng vô học nhưng có bằng, thì họ biến cả một hệ thống giáo dục quốc gia thành đồ giả, nơi mà họ có giáo khoa giả, giáo trình giả, giáo án giả. Một lần nữa họ lầm to, sai một ly đi một dặm, vì không ai giả, gian, điếm, lận được giáo lý, vì giáo lý đã được đạo lý hun đút, đạo đức tôi rèn, luân lý tôi luyện.

Nên nạn kiếp của họ từ lãnh tụ tới lãnh đạo, từ quan chức tới cán bộ, sẽ không hề có chỗ đứng ghế ngồi trong hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức) từ khoa học tới đạo lý. Mà nạn kiếp tới tự mam kiếp, không hề là nhân kiếp vì chuyện mua gian bán lận đã tạo ra não trạng buôn bằng bán cấp, như trước đó họ đã buôn thần bán thánh, kể cả buôn tông bán tổ, và trong đám lảnh đạo hiện nay có luôn cả bọn buôn dân bán nước trước Tàu tặc ngày đêm rình rập như bọn ma só để cướp biển, cướp đất, cướp đảo của Việt Nam.

Triệt cái giả, là triệt các hậu quả của lừa đảo, là triệt các hậu nạn của gian manh. Triệt cái giả để bảo vệ nhân tri, nhân trí, nhân lý vì cái thật của hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức). Triệt cái giả để bảo vệ nhân vị, nhân bản, nhân tính vì cái thật của hệ liêm (liêm khiết, liêm minh, liêm sỉ). Triệt cái giả để bảo vệ nhân quyền, nhân phẩm, nhân hậu vì cái thật của hệ lương (lương tâm, lương thiện, lương tri). Để cái giả tồn tại bằng chuyên chính vô học, thì tất cả hệ nhân trên sẽ phải chết yểu trước gian của giả.

Nhổ hệ tham

Chính bạo quyền độc đảng toàn trị sinh ra tà quyền tham nhũng trị, nơi mà ngữ văn lẫn ngữ pháp tham là một khái niệm rành mạch trong chính trị học cơ chếxã hội học quyền lợi. Toàn trị vì có toàn quyền, và khi có toàn quyền thì có phản xạ lạm quyền để tham quyền, và khi tham quyền thì sẽ đi thêm bước nữa là tham ô qua chức vụ, tham nhũng qua quyền lực. Mà quyền lực mang tới quyền lợi, để quyền lợi phục vụ tư lợi, vụ lợi để vơ vét tiền của nhân dân, nạo vét tài nguyên đất nước, với lòng tham không đáy. Nên bạo quyền độc đảng toàn trịtà quyền tham nhũng trị có cùng cha sinh mẹ đẻ là đặc quyền trị để nuôi nấng đặc lợi, đặc ân cho đám lãnh tụ tới lãnh đạo, cho bọn tự quan chức tới cán bộ. Khi đặc quyền đặc lợi, đặc ân chỉ phục vụ cho đám chóp bu, vừa là đầu đảng của chuyên chính trị lại vừa là đầu sỏ của công an trị, thì chúng sẽ là đầu sòng cho hành pháp, và là đầu nậu cho tư pháp. Thảm hại sâu xa hơn là tham nhũng đã thành phản xạ của cả một hệ thống với các phản ứng thường nhật là: sân sau đi đôi với ô dù, phong bì đi cùng với chống lưng, lót tay đi cùng với âm giới của quan hệ-tiền tệ-hậu duệ để diệt trí tuệ. Cùng lúc diệt luôn mọi cơ hội của phương trình phát triển đất nước-tiến bộ xã hội-văn minh dân tộc.

Khi các chuyên gia về Việt Nam học phân tích và giải thích trước các hội nghị, hội thảo, hội luận là hệ tham (tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng, tham tiền) là bản chất và bản sắc của hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị, độc tôn) nên độc tham trong độc hại. Cụ thể là một lãnh đạo không tham ô, một quan chức không tham nhũng, tới là không biết ăn chia qua sân sau, ô dù, phong bì, chống lưng, lót tay, quan hệ-tiền tệ-hậu duệ, thì sẽ không được ứng cử, không được bầu. Nên cái thối nát của hệ tham (tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng, tham tiền) chính là cái bảo hiểm cho lãnh tụ, quan chức, cán bộ có chỗ đứng, ghế ngồi trong một bộ máy độc quyền để tham. Khi các chuyên gia về Việt nam học phân tích và giải thích tới đây, thì hội trường với các chuyên gia trong khoa học xã hội nhân văn của các quốc gia có sinh hoạt dân chủ (đa nguyên, công lý, nhân quyền) dựa trên các giá trị của cộng hòa (tư do, công bằng, bác ái), đều có cùng một đề nghị, như một lời khuyên để nhổ hệ tham là: “sân chơi của đa nguyên”, “trò chơi của tam quyền phân lập”, “luật chơi của công lý”.

Não Của Lý (P2)

Lê Hữu Khóa

Giáo sư Đại học * Tiến sĩ quốc gia trường gia Cao học khoa học xã hội Paris * Tiến sĩ xã hội học Đại học Nice-Sophia Antipolis * Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa. Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Thành viên Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s